Obchodní podmínky

Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obchodní společnost A Spirit a.s., IČ: 257 08 716, se sídlem v Praze 4, Vrbova 1427, PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5634, tel.: 225 110 111, fax: 225 110 199, email: info@aspirit.cz (dále jen „společnost A Spirit a.s.“) jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy vznikající mezi společností A Spirit a.s. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží (co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. I. odst. 8. těchto Podmínek).
 2. Další informace o společnosti A Spirit a.s. jsou uvedeny zejména na webových stránkách http://www.aspirit.cz.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti A Spirit a.s., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atd. společnosti A Spirit a.s nebo smluvních partnerů společnosti A Spirit a.s., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Dodacím listem“ se rozumí dokument blíže specifikovaný v článku II. odst. 11. těchto Podmínek.
 2. Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží. Kupní smlouvou se společnost A Spirit a.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí společnosti A Spirit a.s. kupní cenu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost A Spirit a.s. v souladu s čl. II. odst. 7. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.
 3. Kupní cenou“ se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly, a která je tak uvedena na Objednávce akceptované společností A Spirit a.s.
 4. Kupujícím“ je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od společnosti A Spirit a.s. Kupující může být při právním jednání zastoupen
  k tomu oprávněnou osobou (zástupcem). Kupující prohlašuje, že jeho oprávněným zástupcem je i kterýkoli z jeho zaměstnanců bez ohledu na jeho< pracovní zařazení.
 5. Objednávkou“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči společnosti A Spirit a.s. s cílem uzavřít se společností A Spirit a.s. Kupní smlouvu.
 6. Prodávajícím“ je společnost A Spirit a.s., která při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 7. Reklamací“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva (práv) ze záruky za< jakost či z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
 8. „Zbožím“ se rozumí motocykly, skútry, náhradní díly a další příslušenství k nim nabízené a dodávané společností A Spirit a.s. v souladu s jejím předmětem podnikání. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce, faktuře a Dodacím listu.

II.Dodací podmínky

 1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost A Spirit a.s. nabízí, je uvedeno na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. http://www.aspirit.cz, nebo je vystaveno či jinak zpřístupněno v provozovně společnosti A Spirit a.s. na adrese Vrbova 1427/19, PSČ: 147 00, Praha 4 - Braník (dále jen „Provozovna“).
 2. Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, dodává se Zboží pouze na základě Objednávky, se kterou vyjádřila společnost A Spirit a.s. souhlas, tj. na základě Kupní smlouvy.
 3. Objednávka musí být písemná, musí být vystavena ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat minimálně následující údaje:
  a) označení společnosti A Spirit a.s., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
  b) číslo účtu společnosti A Spirit a.s.,
  c) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
  d) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho sídlo,
  e) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
  f) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
  g) uvedení celkové Kupní ceny bez daně z přidané hodnoty,
  h) uvedení celkové Kupní ceny s daní z přidané hodnoty,
  i) forma úhrady Kupní ceny (v hotovosti, bankovním převodem na účet společnosti A Spirit a.s. nebo prostřednictvím třetího subjektu (dále jen
  „Třetí osoba“) – blíže viz čl. III. těchto Podmínek),
  j) místo převzetí Zboží Kupujícím,
  k) podpis Kupujícího (či jeho zástupce) a čitelně napsané či natištěné jméno a příjmení osoby, která podpis učinila a
  l) podpis společnosti A Spirit a.s. (či jejího zástupce) vyjadřující akceptaci Objednávky Kupujícího.
 4. Objednávku, která neobsahuje všechny podstatné náležitosti uvedené výše v článku II. odst. 3. těchto Podmínek (s výjimkou podpisu společnosti A Spirit a.s. dle písm. l), jež společnost A Spirit a.s. na Objednávku připojí až v okamžiku, kdy se rozhodne Objednávku akceptovat), je společnost A Spirit a.s. oprávněna odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na
  Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.
 5. Společnost A Spirit a.s. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku (týká se zejména situací, kdy je Kupující zastoupen). V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost A Spirit a.s. oprávněna Objednávku odmítnout.
 6. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany Kupujícího Objednávku, pokud by se tím zavázala k Plnění nemožnému, nedovolenému, nevýhodnému a/nebo v rozporu s dobrými mravy. Dále je oprávněna odmítnout Objednávku vždy, když Kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti A Spirit a.s. splatné ke dni, kdy je Objednávka Kupujícím učiněna.
 7. Akceptace Objednávky ze strany společnosti A Spirit a.s. se činí tak, že společnost A Spirit a.s. (či její zástupce) připojí svůj podpis na Objednávce (na obou vyhotoveních Objednávky), čímž vyjadřuje, že souhlasí s Objednávkou Kupujícího (viz čl. II. odst. 3. písm. l) těchto Podmínek).
 8. 8. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost A Spirit a.s. v souladu s čl. II. odst. 7. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího. Jedno vyhotovení Kupní smlouvy (tj. společností A Spirit a.s. potvrzená Objednávka) náleží společnosti A Spirit a.s. a druhé vyhotovení náleží Kupujícímu.
 9. Kupující je povinen převzít objednané Zboží. Zboží musí Kupující odebrat osobně (za osobní odběr se považuje i odběr prováděný zástupcem Kupujícího, jež prokáže své oprávnění k převzetí Zboží za Kupujícího), a to buď přímo v Provozovně, nebo na jiném dohodnutém místě, které je uvedeno v Objednávce Kupujícího. Pokud místo převzetí je v Objednávce specifikováno tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně obtížným, je místem předání Zboží Kupujícímu sídlo nebo bydliště Kupujícího, jež Kupující uvedl na Objednávce. Náklady na dodání Zboží Kupujícímu v jiném místě než v Provozovně nese v plném rozsahu Kupující. Výše těchto nákladů je závislá na způsobu dodání Zboží Kupujícímu (dodání prostřednictvím smluvního dopravce společnosti A Spirit a.s., jiného dodavatele zásilek, vlastních prostředků společnosti A Spirit a.s. atd.).
 10. Při osobním odběru je Kupující povinen potvrdit převzetí Zboží společnosti A Spirit a.s. na Dodacím listu.
 11. Dodací list má následující náležitosti:
  a) číslo Dodacího listu,
  b) označení společnosti A Spirit a.s., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
  c) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
  d) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho sídlo,
  e) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
  f) datum vystavení Dodacího listu,
  g) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
  h) označení Objednávky (minimálně datum učinění Objednávky a číslo Objednávky, bylo-li přiděleno).
  Potvrzení na Dodacím listu o převzetí Zboží musí obsahovat řádné označení Kupujícího tak, aby na základě vypsaných či vytištěných údajů bylo možné< jednoznačně určit osobu Kupujícího, datum převzetí Zboží a podpis osoby, která převzetí potvrzuje, spolu s vypsaným nebo vytištěným jménem a příjmením této osoby. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující plně odpovídá za to, aby Zboží bylo převzato oprávněnou osobou. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o předání Zboží Kupujícímu z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Kupujícího či osoby, která potvrdila převzetí Zboží na Dodacím listu, považuje se Zboží za řádně předané Kupujícímu.
 12. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu předávacího dokladu převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je poškozená. Poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit společnosti A Spirit a.s. (například faxem, emailem, poštou), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, emailem, nebo poštou společnosti A Spirit a.s. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží Reklamovat, dává však společnosti A Spirit a.s. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 13. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce je součástí zásilky daňový doklad (faktura), která v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a společností A Spirit a.s. jako dodací list (tj. faktura v těchto případech plní i účel, který plní Dodací list v případě osobního odběru Zboží).
 14. Společnost A Spirit a.s. dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá společnost A Spirit a.s. skladem, dodává společnost A Spirit a.s. v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto< Zboží obdrží společnost A Spirit a.s. od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co společnost A Spirit a.s. obdrží celou platbu za odebrané Zboží
 15. Při osobním odběru Zboží v Provozovně je Kupující povinen Zboží vyzvednout (převzít) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena může být Kupujícím zaplacena jedním z následujících způsobů:
  a) buď Kupující zaplatí společnosti A Spirit a.s. celou Kupní cenu před převzetím Zboží, a to buď v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem na
  bankovní účet společnosti A Spirit a.s. uvedený v Objednávce, příp. na jiný bankovní účet, který společnost A Spirit a.s. pro tyto účely sdělí
  Kupujícímu,
  b) nebo Kupující zaplatí společnosti A Spirit a.s. Kupní cenu tak, že uzavře s Třetí osobou, se kterou společnost A Spirit a.s. spolupracuje, tzv. smlouvu
  o financování či jinou smlouvu obdobného obsahu a účelu (dále jen „Smlouva o financování“). Zaplacení Kupní ceny Zboží tímto způsobem pak
  probíhá tak, že sám Kupující je povinen po podpisu Smlouvy o financování zaplatit společnosti A Spirit a.s., a to ještě před převzetím Zboží, ze
  svých prostředků předem dohodnutou částku (tj. splátku na Kupní cenu, které je taktéž uvedena ve Smlouvě o financování) a zbývající část Kupní
  ceny je za Kupujícího povinna na základě Smlouvy o financování zaplatit společnosti A Spirit a.s. Třetí osoba. Způsob, jakým je Kupující povinen
  vrátit Třetí osobě prostředky poskytnuté na financování koupě Zboží s případným příslušenstvím, je ošetřen ve Smlouvě o financování.
 2. Kupní cena je vždy vyznačena pro příslušný druh Zboží na faktuře vystavené společností A Spirit a.s. i zálohové faktuře. Zálohová faktura je společností A Spirit a.s. vystavována v těch případech, kdy Kupující hradí před předáním Zboží pouze část Kupní ceny (tj. splátku), jak je uvedeno v čl. III. odst. 1. písm. b) těchto Podmínek; na zálohové faktuře je především uvedena výše splátky na Kupní cenu, kterou je Kupující povinen před převzetím Zboží zaplatit společnosti A Spirit a.s.
 3. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu) nejpozději společně se Zbožím.
 4. Za den zaplacení je považován den připsání celé Kupní ceny ve prospěch bankovního účtu společnosti A Spirit a.s., nebo den zaplacení celé Kupní ceny v hotovosti společnosti A Spirit a.s.
 5. Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny u jednotlivé dodávky Zboží, je společnost A Spirit a.s. oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než 30 kalendářních dnů, je společnost A Spirit a.s. oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny nezavinil.

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy zejména v případech podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
  a) situace blíže popsaná v čl. III. odst. 5. těchto Podmínek;
  b) situace blíže popsaná v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek.
   
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách a v příslušných obecně závazných právních předpisech (zejména v občanském zákoníku).
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné společností A Spirit a.s. bude adresováno na adresu, kterou Kupující uvedl na Objednávce (čl. II. odst. 3. písm. d) těchto Podmínek). Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné Kupujícím musí být adresováno na adresu sídla společnosti A Spirit a.s., jež je zapsána v obchodním rejstříku v době odstoupení od Kupní smlouvy. Strany jsou v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinny si navzájem vrátit vše, co podle Kupní smlouvy získaly. Zboží, které je Kupující v takovém případě povinen vrátit společnosti A Spirit a.s., však musí být nepoužité a plně funkční. Posouzení toho, zda Zboží je nepoužité a plně funkční, provádí výlučně společnost A Spirit a.s. Kupující je povinen umožnit společnosti A Spirit a.s. prohlídku Zboží za účelem zjištění, zda Zboží je nepoužité a plně funkční. V případě, že společnost A Spirit a.s. dospěje k závěru, že Zboží, jež má Kupující po odstoupení od Kupní smlouvy vrátit, je použité a/nebo nefunkční (byť i jen částečně), je Kupující povinen společnosti A Spirit a.s., namísto vrácení Zboží, zaplatit částku rovnající se kupní ceně Zboží. Smluvní strana, která odstoupila od Kupní smlouvy, má nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s odstoupením od Kupní smlouvy.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost a přechod nebezpečí škody na Zboží

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním společnost A Spirit a.s. umožní nakládat. Předá-li společnost A Spirit a.s. dopravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Nebezpečí škody na Zboží určené podle druhu nepřejde na Kupujícího, který Zboží nepřevzal, dříve než Zboží bude pro účel Kupní smlouvy dostatečně odděleno a odlišeno od jiných věcí téhož druhu. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže společnost A Spirit a.s. škodu způsobila porušením své povinnosti.
 2. Záruka za jakost, kterou ve vztahu k některému Zboží poskytuje společnost A Spirit a.s., postup při Reklamaci, práva Kupujícího z takové záruky atd. jsou upraveny zejména v Záruční a servisní knížce, kterou Kupující převzal společně se Zbožím, u kterého je taková záruka za jakost společností A Spirit a.s. poskytována.
 3. Práva a povinnosti Kupujícího a společnosti A Spirit a.s. z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen dodržovat veškeré povinnosti týkající se řádné péče a údržby o Zboží, jak jsou tyto povinnosti blíže popsány zejména v Návodu k obsluze, jež je Kupujícímu předáván společně se Zbožím. Závady Zboží vzniklé v důsledku neplnění těchto povinností Kupujícího řádně pečovat a udržovat Zboží nejsou vadami, za které by odpovídala společnost A Spirit a.s.
 4. Kupující je při Reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u společnosti A Spirit a.s. (např. nákupní faktura) a eventuálně na požádání i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží společnosti A Spirit a.s. nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, bez mechanických nečistot a kompletní.
 5. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Pokud má být Reklamace vyřízena u společnosti A Spirit a.s., je Kupující povinen zaslat předmět Reklamace společnosti A Spirit a.s. pojištěnou poštovní průvodkou, nebo jej předat osobně v Provozovně či v opravně určené společností A Spirit a.s.
 6. Kupující bere podpisem těchto Podmínek na vědomí, že po dobu opravy reklamované vady Zboží, na kterou se vztahuje odpovědnost společnosti A Spirit a.s., je společnost A Spirit a.s. připravena bezplatně poskytnout Kupujícímu na jeho žádost na dobu opravy náhradní motocykl odpovídající reklamovanému Zboží.

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
 2. Kupující podpisem těchto Podmínek potvrzuje, že s nimi byl řádně seznámen a že s nimi souhlasí. Kupující podpisem těchto Podmínek současně potvrzuje převzetí Záruční a servisní knížky, Návodu k obsluze a technického průkazu, jež se vztahují ke koupenému Zboží.
 3. Tyto Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. (http://www.aspirit.cz) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním Objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.
 4. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme způsobem popsaným v těchto Podmínkách ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu společnost A Spirit a.s. poskytne, je společnost A Spirit a.s. oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.
 5. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti A Spirit a.s. po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících společnost A Spirit a.s. nepředává žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé Kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností A Spirit a.s. archivovány a jsou přístupné pouze společnosti A Spirit a.s. Uzavřením Kupní smlouvy se společností A Spirit a.s. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 6. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené Kupní smlouvu zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené Kupní smlouvu zejména občanským zákoníkem.
 7. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 1. 2014.
Informsys | WEBB Creative